Vad är en detaljplan?

Svar

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre undantag göras.

Detaljplaner finns framförallt i de tätbebyggda delarna av kommunen. Detaljplaner antas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen och är juridiskt bindande. Genom detaljplanen styrs utformning av mark, byggnader och vegetation. En detaljplan ger en garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet under en viss tid, den så kallade genomförandetiden. Genomförandetiden kan variera mellan fem och femton år och bestäms i planen. Efter att tiden för genomförandet gått ut kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs efter att genomförandetiden har gått ut kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte få skadestånd för ej utnyttjade rättigheter.

Detaljplanens innehåll

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen  är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen. Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna. Det kan handla om utredningar om buller, miljöpåverkan, trafiklösningar och illustrationer med mera.

När krävs en detaljplan?

En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras.

Plan- och bygglagen anger när en ny detaljplan måste upprättas. Kommunerna är skyldiga att upprätta detaljplan för bland annat en grupp med hus eller för en ny enstaka byggnad som kan ge betydande inverkan på omgivningen. Detaljplan måste också upprättas för bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Flera tips och råd

Bygga eget hus? Här är våra 5 bästa tips! - Bild från husleverantören Alingsås Huspaket.

Bygga eget hus? Här är våra 5 bästa tips!

Det är många som drömmer om att bygga nytt hus och att själva få designa och bestämma hur det ska se ut. Med en gedigen erfarenhet i branschen har vi utvecklat och finjusterat vårt sätt att bygga unika lösvirkeshus...

läs mer
Hemma Hos
Enplanshus med utbyggnad som skapar rymd - Bild från husleverantören Alingsås Huspaket.

Enplanshus med utbyggnad som skapar rymd

Snickaren Henrik och Johanna bygger nytt intill föräldrahemmet År 1994, två år innan Henrik föddes flyttade hans föräldrar till ett bostadsområde i Lödöse där de fortfarande bor kvar, ett område som Henrik trivdes att växa upp i. Bland husen...

läs mer