Vad är en nybyggnadskarta?

Svar

Nybyggnadskartan är ett obligatoriskt underlag för ansökan av nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. Kartan beställs hos bygglovsenheten i din kommun. Det är en karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, ev fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata mm.