Vad innebär strandskydd?

Svar

Strandskyddet är till för att hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten. Det innebär i princip att bebyggelse i större omfattning inte tillåts i strandzonen.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Kontakta din kommun om du vill veta mer om strandskyddet i ett visst område.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader,
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
  • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.