Vad är ett grannyttrande?

Svar

Grannyttrande eller grannes tillåtelse behövs:

  • om byggnaden placeras närmare gräns än gällande bestämmelse.
  • om byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas.
  • om byggnadens area överskrider största tillåtna byggarea (BYA) enligt detaljplanen.